ANTROPOMO besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op ANTROPOMO wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van ANTROPOMO zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider. ANTROPOMO kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

ANTROPOMO sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ANTROPOMO, of met de tijdelijke onmogelijkheid om ANTROPOMO te kunnen raadplegen. ANTROPOMO is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ANTROPOMO verkregen is. ANTROPOMO garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via ANTROPOMO verkregen informatie.

De informatie op ANTROPOMO wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Copyright ANTROPOMO behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van ANTROPOMO mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ANTROPOMO (ook niet via een eigen netwerk).

Jouw gegevens
 Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of prijsvragen geef je ons persoonlijke gegevens. Bij het meedoen aan een onderzoek en prijsvragen ontvangt ANTROPOMO ook gegevens van jou. De uitkomsten zullen nooit aan derden worden gegeven met jouw naam, adres, woonplaats en of e-mailadres erbij, dus enkel de anonieme uitkomsten. Als je meedoet aan een onderzoek op ANTROPOMO worden deze antwoorden eigendom van ANTROPOMO.

Wijzigingen ANTROPOMO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van ANTROPOMO.

Branded content Branded content blijft maximaal één week op ANTROPOMO staan tenzij anders is overeengekomen. Reacties Reageren op de site ANTROPOMO of via één van onze social media kanalen zijn aan een aantal regels verbonden. Racistische taal, seksistische comments, anti-semitisme, extreem-rechts of -links taalgebruik, schelden, bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden verwijderd. Kritiek leveren mag, maar aanhoudend negatieve reacties betekent dat je wordt verwijderd en geblokkeerd van onze site of social mediakanaal. Bovenstaande regels kunnen altijd worden aangepast door de redactie.